האלמנטים המשותפים בשיריהם של משה בן עזרא ואבו פיראס אלחמדני (מחקר השוואתי) Elements common in the poems of Musa son of Izra and Abu Firas al-Hamdani (A comparative study)

  • Baidaa Abbas Ali University of Baghdad, College of Languages, Department of Hebrew Language
Keywords: משה בן ערא – אבו פיראס אלחמדני – סוגי השירים – השירה הערבית., Musa son of Izra - Abu Firas al-Hamdani - Types of songs - Arabic poetry.

Abstract

Abstract:

     Musa son of Yaqoob son of Izra, the Spanish poet, linguist, and  philosopher, was born in Granada. He has many poems representing  types of poetry. Also, he had important books, such as "the Poetry of Israel" and "Contemplative Research". He is knowledgeable in both Hebrew and Arabic, because most of his books were written in Arabic and the then translated to Hebrew. It seemed that he was influenced by Arab poets, specifically Abo Firas, and borrowed many issues, such as comparison, repetition, exaggeration, etc. and included them in his poetry.

     All know that Arabic literature clearly influenced Hebrew literature in the Spanish era. Arabic literature is rich in quantity, and from which Hebrew poets took form it. Son of Izra was keen in tackling such matters and scrutinized things carefully, and exploited this ability in understanding Hebrew literature and sacred books.

Author Biography

Baidaa Abbas Ali, University of Baghdad, College of Languages, Department of Hebrew Language

תקציר על החוקר:

  מורהעוזר. ביידאעבאסעלי, :זוכהעלתוארראשון ותוארשנימאוניבירסטתבגאד- פקולטתהשפות- מחלקתהשפההעברית, מורהלספרותהעבריתשלימיהביניים במחלקת השפה העברית, ישליכ-5מחקרים מפורסמים, משתתפתביותרביותרמ-4סימנרוכנסמדעי.

Email: [email protected]

References

1- שני המשוררים כתבו בסוגים פיוטיים דומים או משותפים.

2- הצורה השירית והטכניקה והסגנון שמשתמש בהם משה אבן עזרא בשירו (בן יונה) הם מעין העתקה לשירו של אבו פיראס (היונה הבוכיה) (الحمامة الباكية) מכל הבחינות, לא רק זה אלא גם מבחינת המצב שעברו בו שני המשוררים.
3- מכיוון שהמשורר אבופיראסהואאחדהמשורריםמןהמעמדהראשוןבגילו, תשוקתומהימנה, אמיתיתוחמה, ללאזיוףאושקר, והמשמעויותערביותטהורותוהמשפטפיוטיקרוביותרלביטוי לציור.
4- משה בן עזרא גם נחשבלאחדמגדוליהמשורריםהיהודיםבכלהזמנים.
5- משה בן עזרא הושפע כל כך לא רק מהמשורר אבו פיראס אלא מהספרות הערבית בכלל.

המקרות:
1.د.ابراهيم موسى هنداوي،الأثر العربي في الفكر اليهودي،مصر،1963.
2.أبو القاسم صاعد الأندلسي،حلية المحاضرة ،ج 3 ،مصر،بلا.
3.أبي عبد الله الحسين بن خالويه،ديوان أبي فراس،بيروت،1961.
4.أحمدحسنالزيات: تاريخالادبالعربي.
5.السيداحمدالهاشمي:جواهرالأدبفيأدبياتوإنشاءلغةالعربمؤسسةالمعارفللطباعةوالنشر، بيروت-لبنان،الجزءالثاني.
6.احمد شحلان،من الادب العربي _العبري أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزره وكتابه المحاضرة والمذاكرة،مجلة الآداب والعلوم الانسانية،الرباط،ع .10(1948)
7.حناالفاخورى:تاريخالادبالعربي.
8.د.ربحي كمال،دروس اللغة العبرية،دمشق،1978.
9.عبد المنعم الحفني،موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهود،مصر،بلا ص 36
10.ديوان أبي فراس الحمداني شرح وتقديم عباس عبد الساتر صــ 112 الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1406 هــ 1986 م
11.א.מ.הברמן,כתבי דוד ילין,לחקר השירה העברית בספרד כרך שלישי,ירושלים,תשל''ה.
12.בן-ציון הלפר,ספר שירת ישראל לר משה בן עזרא,הוצאת אברהם יוסף,תרפ''ד.
13.דוד ילין,תורת השירה הספרדית ירושלים,תשל''ח.
41.משה בן עזרד,ספר העיונים והדיונים,ירושלים,תשל''ה.
15.תורה,נביאים וכתבים, לונדון,1958.

16.Jewish Encyclopedia.com_IbnEzra.Moses ben Jacob HA_SALLA.
17.Nathaniel Keavitz,3000years of Hebrew Literature,America,1972.
18.Meyer Waxmam,History of Jewish Literature,New York,1960.
19.http:/www.morim.com/Korot.html.
Published
2018-06-01
How to Cite
Ali, B. (2018). האלמנטים המשותפים בשיריהם של משה בן עזרא ואבו פיראס אלחמדני (מחקר השוואתי) Elements common in the poems of Musa son of Izra and Abu Firas al-Hamdani (A comparative study). Journal of the College of Languages (JCL), (38), 85-101. Retrieved from http://jcolang.uobaghdad.edu.iq/index.php/JCL/article/view/97